برای دانلود فرم مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.

مشخصات فردی
نام (مطابق با گذرنامه ) :
نام خانوادگی (مطابق با گذرنامه ) :
تاریخ تولد به شمسی :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
نام پدر :
آدرس دقیق محل اقامت دائمی :
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن منزل با کد شهر :
شغل و سمت :
مشخصات محل کار / مدرسه / دانشگاه /سازمان
نام و آدرس دقیق محل کار
شماره تلفن محل کار
سایر اطلاعات
آیا تا به حال به چین سفر کرده اید ؟ (در صورت مثبت بودن تاریخ آن را ذکر کنید)
در یک سال گذشته به چه کشورهایی سفر کرده اید ؟