نحوه دریافت شکایت :
نوع خدمات دریافتی
مشخصات مربوط به شکایت کننده:
نام و نام خانوادگی مشتری :
تلفن :
ایمیل :
آدرس پستی مشتری
نام مسیر سفر
تاریخ سفر :
نام تور لیدر :
نام آژانس طرف قرار داد :
نام کارمند ثبت نام کننده :
نام کارمند ثبت نام کننده :
نوع شکواییه :
توضیحات :
نظر امورمشتریان:
نیاز به اقدام فوری دارد:
شماره فرم انجام اقدامات ضروری:
آیا درخواست مشتری مربوط به آژانس می باشد؟
در صورت خیر بودن اقدامات انجام شده جهت راهنمایی مشتری: