تور آلانیا ویژه 20 آبان 1400

Kish Air

تور آلانیا ویژه 20 آبان 1400

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BINBILLA
2safar
ALL

7490000 تومان

9490000 تومان

7490000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

SUN VERA
2safar
ALL

7590000 تومان

9690000 تومان

7590000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

KLAS MORE BEACH
2safar
U.ALL

8690000 تومان

10990000 تومان

8690000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

SENZA THE INN RESORT
2safar
U.ALL

9290000 تومان

12990000 تومان

9290000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

SEA LIFE BUKET
2safar
ALL

10290000 تومان

13890000 تومان

10290000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

EFTALIA AQUA RESORT
2safar
U.ALL

10590000 تومان

15490000 تومان

10590000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

NOXINN DELUXE
2safar
U.ALL

10190000 تومان

14290000 تومان

10190000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

EFTALIA OCEAN
2safar
U.ALL

11090000 تومان

15390000 تومان

11090000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

MUKARNAS
2safar
U.ALL

11890000 تومان

16990000 تومان

11890000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

ORANGE COUNTY ALANYA
2safar
U.ALL

11790000 تومان

18990000 تومان

11790000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

HAYDAR PASHA
2safar
U.ALL

13990000 تومان

20990000 تومان

13990000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

LONG BEACH RESORT HOTEL
2safar
U.ALL

13990000 تومان

20990000 تومان

13990000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

دیدگاه مسافران