تور استانبول ویژه دی ماه 1400

Qeshm Airlines

تور استانبول ویژه دی ماه 1400

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
REYDEL
2safar
B.B

4840000 تومان

5430000 تومان

4840000 تومان

4840000 تومان

3990000 تومان

BIREL
2safar
B.B

5170000 تومان

6130000 تومان

5170000 تومان

5170000 تومان

3990000 تومان

ALL IN
2safar
B.B

5300000 تومان

6400000 تومان

5300000 تومان

5300000 تومان

3990000 تومان

THE CITY PUT
2safar
B.B

5340000 تومان

6480000 تومان

5340000 تومان

5340000 تومان

3990000 تومان

DORA
2safar
B.B

5560000 تومان

6920000 تومان

5560000 تومان

5560000 تومان

3990000 تومان

DEDEMAN
2safar
B.B

6180000 تومان

8150000 تومان

6180000 تومان

6180000 تومان

3990000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6130000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

دیدگاه مسافران