مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
محل صدور :
تاریخ تولد :
محل تولد :
کد ملی :
وضعیت نظام وظیفه :
تاریخ اتمام :
آشنایی با زبان انگلیسی :
مکالمه
خواندن
نوشتن
شغل مورد درخواست :
شغل مورد درخواست :
میزان حقوق درخواستی :
نحوه آشنایی با شرکت :
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
در صورت جواب مثبت نام موسسه یا شرکت :
نشانی محل سکونت :
تلفن های تماس :
آشنایی با کامپیوتر:
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ اخذ
محل اخذ مدرک
معدل
سوابق تحصیلی(دیپلم به بالا):
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ اخذ
محل اخذ مدرک
معدل
سوابق کاری (از آخرین محل کار):
نام شرکت/موسسه
تلفن تماس
تاریخ شروع و خاتمه
سمت
حقوق
علت ترک کار
افراد خانواده:
نام ونام خانوادگی
نسبت
سن
تحصیلات
شغل
محل کار
تلفن
سوابق آموزشی و تخصصی:
عنوان دوره
نام موسسه آموزشی
مدت دوره
سال برگزاری
مدرک دریافتی
شرح
مشخصات دو نفر از کسانی که شما را می شناسند و در مواقع ضروری می توان با آن ها تماس گرفت را بنویسید(دو نفر خویشاوند):
نام ونام خانوادگی
نسبت
آدرس
شغل
تلفن تماس