UNWTO و یونسکو: گردشگری و فرهنگ برای پیشبرد SDGs

فرداد پرواز

21 آذر 1396


رهبران و ذینفعان گردشگری و فرهنگی جهان در روزهای 11-12 دسامبر در مسکات، پایتخت سلطان عمان، برای بحث در مورد رابطه بین گردشگری و فرهنگ، برگزار خواهند شد. رویداد مشترک سازمان UNWTO و یونسکو در چارچوب سالانه سالانه گردشگری پایدار برای توسعه 2017 برگزار می شود و در اولین کنفرانس جهانی گردشگری و فرهنگ برگزار می شود که در سال 2015 در سیم راپ، کامبوج برگزار می شود. بیش از 20 وزیر گردشگری و فرهنگی شرکت کرده اند.کنفرانس راه های ایجاد و تقویت مشارکت بین بخش های گردشگری و فرهنگ در چارچوب برنامه 2030 توسعه پایدار و 17 هدف توسعه پایدار را بررسی خواهد کرد."گردشگری فرهنگی در حال افزایش است، در محبوبیت، در اهمیت و تنوع در در نظر گرفتن نوآوری و تغییر است. با این حال، با رشد، مسئولیت حفاظت از دارایی های فرهنگی و طبیعی ما، پایه و اساس جوامع و تمدن های ما افزایش می یابد .


http://media.unwto.org