TripAdvisor و رتبه بندی "عالی ترین" هتل های زنجیره ای در جهان

فرداد پرواز

تعدادی از هتل های زنجیره ای که به عنوان "عالی ترین" هتل های زنجیره ای جهان شناخته شدند:

شرکت هتل های هندی (Taj and vivanta) ، گروه Shangri-La، گروه Oberoi، گروه Aman، گروه هتل های Pan Pacific، و هتل های Rosewood