TFWA تیم مدیریتی را در پاریس تقویت می کند

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


TFWA تعدادی از تغییرات را در تیم دائمی خود در پاریس به منظور تقویت ساختار و افزایش خدمات آن به اعضای، غرفه داران وبازدیدکنندگان رویدادهای انجمن انجام داده است.انجمن جهانی مالیات آزاد اعلام کرد انتصاب Myriem Chalabi به عنوان مدیر نمایشگاه، موثر است. Myriem در سال 2009 در TFWA و تعدادی از پست های خود را در بخش های بازاریابی و نمایشگاه انجمن، از جمله مدیریت ثبت نام و روابط مشتری در نمایشگاه های تجاری TFWA و کنفرانس ها شرکت کرد. Myriemمسئول سازماندهی نمایشگاههای جهانی TFWA و Asia Pacific در کن و سنگاپور از جمله فروش، تدارکات، ثبت نام و حمایت مالی خواهد بود،در عین حال، آنا هوموو Ana Homawoo, مدیر فناوری اطلاعات و فنی است که بلافاصله موثر است. قبلا مدیر فناوری اطلاعات آنا Ana Homawoo, از این پس مسئول تمام مسائل فنی مربوط به TFWA و رویدادهای آن، از جمله حفاظت از اطلاعات و امنیت است.


https://www.traveldailynews.com