Porter Airlines پرواز Thunder Bay flight را به طور رسمی آغاز می کند

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


در حال حاضر حدود 20 عضو خدمه مستقر هستند و در این هفته عملیات پرواز را آغاز خواهند کرد.Porter Airlines به طور قابل توجهی Thunder Bay flight ، با افزودن پروازهای و رسیدن پایه جدید خدمه برای خلبانان و خدمه پرواز سرمایه گذاری می کند. شرکت هواپیمایی اعلام کرد که برنامه خود را افزایش می دهد، تا 7 بار پرواز روزانه به Billy Bishop Toronto City Airport از 12 آوریل آغاز خواهد شد.


https://www.traveldailynews.com