HFTP برنامه حمایت از صدور گواهینامه (CAP) را برای استفاده کنندگان CHAE و CHTP به ارمغان می آورد

فرداد پرواز

11 بهمن 1396


AUSTIN، TEXAS، USA - اخیرا کمپانی بین المللی انجمن های حرفه ای مالی و تکنولوژی مهمانداری (HFTP) برنامه جدید مشاوره صدور گواهینامه (CAP) خود را معرفی کرده است . برنامه افتتاحیه، نامزدهای HFTP را با اعضای HFTP که دارای یک نام HFTP فعال هستند، برگزار خواهد کرد. مشاورین به نامزدان از طریق تعاملات یک به یک به عنوان گزینه بازبینی مکمل برای امتحانات گواهی کمک خواهند کرد و از کاندید حمایت می کنند. مشاوران CAP تایید شده می توانند اعتبارات آموزشی HFTP را برای کمک به آنها در مورد شرایط نگهداری تعیین شده خود، کسب کنند.


https://www.traveldailynews.com