Fraport یونان طرح های بازسازی و توسعه را در فرودگاه Kavala , “Alexander the Great” به نمایش می گذارد

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


Fraport یونان طرح های بازسازی و توسعه 10 میلیون یورو را در فرودگاه Kavala , “Alexander the Great” به نمایش می گذارد. برنامه هایی که توسط Fraport یونان به نمایش گذاشته شده، عبارتند از: گسترش ترمینال با 2.000 متر مربع، بازسازی ترمینال موجود، نصب سیستم حمل بار از حالت پیشرفته، و همچنین یک ایستگاه آتش نشانی بازسازی شده و گسترش یافته است.این رویداد با حضور نمایندگان مقامات محلی، ذینفعان محلی و جامعه محلی، که با نمایندگان شرکت در مورد مسائل مربوط به برنامه های توسعه فرودگاه و پتانسیل منطقه برای جذب گردشگری، بحث و گفتگو کردند.


https://www.traveldailynews.com