AECO ارزیابی کارکنان قطب شمال را آغاز می کند

فرداد پرواز

20 دی 1396


این ابتکار عمل مبتنی بر عضو برای مدیریت مسئول و حفاظت از یک منبع شکننده مهم است. این طرح برای کمک به تضمین گردشگری قابل توجه و پایدار طراحی شده است. ارزیابی کارکنان جدید انجمن کارکنان کروز اکسپدیشن Arctic Expedition Cruise Operators قطار اقیانوس آرام (AECO) بخشی از تلاش های سازمان تجارت برای مدیریت گردشگری در قطب شمال است.کارکنان بخش از مهمترین تصمیم گیرندگان صنعت هستند. تصمیمات خوب بر دانش و صلاحیت تکیه می کنند. ارزیابی کارکنان فیلد توسعه داده شده است تا اطمینان حاصل شود که کارکنان مزرعه دارای اطلاعات لازم در مورد مقررات مربوطه و دستورالعمل های بسیاری از AECO هستند.Frigg Jørgensen مدیر اجرایی AECO می گوید: "ما بسیار افتخار می کنیم که صنایع دریایی صنایع دریایی قطب شمال و کارکنان AECO را به سطح جدیدی از مسئولیت ها برسانیم." "این یک نتیجه از الزامات قانونی یا دولتی نیست؛ این یک ابتکار عمل است که توسط اعضای ما - اپراتورهای مسئول با هدف اطمینان از گردشگری پایدار و ملاحظه ای هدایت می شود. "


https://www.travelpulse.com