28 درصد مسافران هوایی اروپا از جبران خسارت محروم شدند

فرداد پرواز

02 اسفند 1396


Brexit تقریبا یک سال است، اما هنوز مشخص نیست که چگونه برداشت احتمالی بر روی آگهی های بریتانیایی تاثیر می گذارد. قانون حمل و نقل هوایی فعلی مسافران هوایی را در برابر پروازهای لغو شده، تأخیری و بیش از حد رزرو محافظت می کند، اما با بریتانیا در ماه مارس 2019 این اتحادیه را ترک می کند، این حقوق دیگر به شهروندان بریتانیایی اعمال نخواهد شد. درست مثل هر قانون اتحادیه اروپا، این مجوز قدرت خود را از دست می دهد و 28 درصد از مسافران اروپایی را بدون هیچ گونه جبران خسارت های پروازی ترک می کند.

خطوط هوایی بریتانیا قرارداد حقوق هواپیما را ترک خواهد کرد و همچنین تمام حقوق هوایی که تحت سیاست بازار داخلی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا در سال 1990 تعیین شده است را از دست خواهد داد. بازار داخل اتحادیه اروپا برای حصول اطمینان از حق دسترسی به حمل و نقل هوایی برای پرواز در داخل، از داخل و در داخل هر کشور در بلوک، بریتانیا اکنون کمتر از دو سال است که مجددا به بحث در مورد دسترسی و یا ایجاد یک سیستم جایگزین بپردازد. با این حال، به جای انتظار تصمیم مقامات، برخی از حاملان بریتانیا شروع به از بین بردن کشتی غرق شده با اقدامات فردی کرده اند.


https://www.traveldailynews.com