یاتا 8.2 میلیارد مسافر هوایی را در سال 2037 پیش بینی می کند.

فرداد پرواز

9 آبان 97


یاتا 8.2 میلیارد مسافر هوایی در سال 2037 را پیش بینی می کند:

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نشان داد که روند فعلی در حمل و نقل هوایی نشان می دهد تعداد مسافران در سال 2037 به دو برابر خود، 8.2 میلیارد می رسد.


چین در اواسط سال 2020، ایالات متحده را به عنوان بزرگترین بازار هواپیمایی در جهان جایگزین خواهد کرد. تعادل دوباره اقتصاد چین نسبت به مصرف، خواستار تقاضای مسافر قوی در بلندمدت خواهد بود.

هند پس از آمريکا، سومين جايگاه را می گیرد.

پیش بینی می شود که اندونزی یک رقیب جدی باشد و تا سال 2030 به جایگاه چهارم برسد.

انتظار می رود تایلند در 2030 به 10 بازار برتر وارد شود و جایگزین ایتالیا شود که از رتبه بندی خارج می شود.


سریع ترین رشد بازارهای حمل و نقل هوایی با توجه به سالانه اضافی مسافران O-D از سال 2017 تا سال:

چین: 1 میلیارد مسافر جدید در مجموع 1.6 میلیارد نفر

ایالات متحده: 481 میلیون مسافر جدید در مجموع 1.3 میلیارد نفر

هند: 414 میلیون مسافر جدید در مجموع 572 میلیون

اندونزی: 282 میلیون مسافر جدید در مجموع 411 میلیون نفر

تایلند: 116 میلیون مسافر جدید در مجموع 214 میلیون