گردشگری در دستور کار انجمن استرالیا نیوزلند

13 اسفند 1396

گردشگری نیوزیلند مدیر اجرایی بحث خواهد کرد که چگونه گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در انجمن رهبری استرالیا نیوزلند (ANZLF) در سیدنی امروز است .

ANZLF یک رویداد قابل توجه است که رهبران کسب و کار، دولت و جامعه را با هدف توسعه روابط دوجانبه و روابط مشترک در منطقه هند / آسیا و اقیانوس آرام ترکیب می کند. نخست وزیران هر دو کشور، همراه با دیگر شخصیت های ارشد سیاسی هر دو طرف حضور خواهند داشت.در طول این همایش، چالش ها و فرصت های Trans-Tasman در پنج گروه کاری گروه ANZLF مورد بحث قرار می گیرد: کشاورزی، گردشگری، زیرساخت ها، فناوری های بهداشتی و نوآوری.مناطق تمرکز ویژه برای گردشگری نیوزیلند در این انجمن سرمایه گذاری گردشگری و نوآوری و جذب کنفرانس های بیشتر به نیوزیلند از استرالیا خواهد بود.

https://www.tourismnewzealand.com