گردشگری جدید غرب دارای برنامه های بزرگ برای 2018 است

فرداد پرواز

29 آذر 1396


گردشگری نیو West از برخی از "برندهای بزرگ" در جبهه توریستی در سال 2017 برخوردار بود، اما تا سال 2018 برنامه های بیشتری برای آن درنظر گرفته شده است.

، مدیر اجرایی، گفت که سازمان بازاریابی مقصد محلی، بر چهار حوزه اصلی تمرکز دارد: توسعهء مقصد، بازاریابی و رسانه، توسعه محصول و خدمات بازدید کننده.

وی گفت که برخی از مهم ترین برنامه های گردشگری نیو وست مینستر 2017 شامل موارد زیر می شود: ارائه پنج نقشه راه در مرکز شهر که در یک راه سرگرم کننده نشان داده شده است؛ راه اندازی چهار تور خودگردان در مرکز شهر؛ شرکت در کمپین های منطقه ای مانند شرکت B.C. آل تیل و غذای غربی غربی؛ ایجاد Bucketlist 150 بروشور بهترین تجربیات در نیو وست مینستر، که توسط مردم محلی پیشنهاد شده است و همکاری با کسب و کارهای محلی و سالن ها در طول جشن 2017.


http://www.newwestrecord.ca