گردشگران دریایی در کشورهای مختلف افزایش یافته

فرداد پرواز

16 شهریور 97


رکورد جدیدی در سفرهای دریایی انجمن بین المللی خطوط کروز ثبت شده است که نسبت به آمار گذشته سفرهای کشتی کروز به حد چشم گیری افزایش یافته است. در سال گذشته تعداد مسافران با کشتی کروز در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۷، تعدا مسافران کروز رودخانه بریتانیا به ۲۱۰ هزار و ۴۰۰ مسافر رسید که این میزان در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۷۴ هزار و ۴۰۰ مسافر بوده است. این آمار بیانگر این است که این بخش گردشگری نیز در حال رشد است.

کروز در اروپای مرکزی و غربی تقریبا دو سوم (۶۲ درصد ) از کلیه رزروهای رودخانه را به خود اختصاص داده و راین و دانوب در این مورد پیشتاز هستند. با این حال شرق و جنوب اروپا بیشترین رشد را در سال گذشته داشته و عمده سفرها در مسیر روسیه بوده است. خارج از اروپا نیز چند رودخانه در سال ۲۰۱۷ بیشترین میزان مسافر با کشتی کروز را داشته اند که شامل مکونگ، نیل، ایراوادی، گنگ و برهماپوترا می باشند . اندی هارمر عضو هیات مدیره ارشد و مدیر CLIA انگلستان و ایرلند گفت: با ادامه سرمایه گذاری و نوآوری در این بخش و با رویدادهای جدید و ابتکارات مشارکت جامعه گردشگری، گردشگری دریایی نیز رشد قابل توجهی پیدا می کند .