کنفرانس سرمایه گذاری هتل عربستان سعودی برای اولین بار در ریاض

فرداد پرواز

07 اسفند 1396


در کنفرانس سرمایه گذاری هتل عربستان سعودی، تحت موضوع «تمرکز بر آینده»، دیدگاه های صنعت در مورد چگونگی سرمایه گذاری در بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری مهمان نوازی در پادشاهی به نمایش می گذارد.

سازماندهی شده توسط سازمان مدیریت رویدادها و بازاریابی سعودی، هماهنگ با مراکز بنچ و MEED و میزبانی شده توسط شریک استراتژیک DUR مهمانداری در هتل ریاض ماریوت در تاریخ 26 فوریه، SHIC جمع آوری حدود 300 سرمایه گذاران هتل، صاحبان، توسعه دهندگان و اپراتورها برای کمک به بیشتر رشد صنعت مهمان نوازی شده اند.


http://www.breakingtravelnews.com