کشور برند آینده

فرداد پرواز

16 تیر 98


از مردم گرفته تا کشورها، هرکسی نگران تصویری است که از خود به نمایش میگذارد. به همین علت فهرستی بنام کشور برند آینده (Future Brand Country Index) وجود دارد. این فهرست که برای اولین بار در سال 2014 منتشر شد، شامل یک جدول امتیازدهی جهانی است که اعتبار جهانی 75 کشور تراز اول بانک جهانی را میسنجد. برای محاسبهی اعتبار جهانی هر کشور، از مقیاسهای مختلفی در یک مصاحبهی 15 دقیقهای آنلاین از 2500 نفر در سراسر جهان استفاده شد. این مقیاسها شامل سیستم ارزش، کیفیت زندگی، پتانسیل بالقوه تجاری، میراث و فرهنگ، صنعت توریست و تولیدات و خدمات است. در این مقیاسها بخشهای فرعی دیگری مانند زیباییهای طبیعی، غذا، میزان تحمل و آزادی سیاسی نیز به چشم میخورد.

ژاپن به لطف زیبایی طبیعی و دارا بودن فرهنگ غنی، همچنین کیفیت زندگی قابلقبول در صدر لیست معتبرترین کشورهای جهان قرار دارد. نروژ، سوئیس، سوئد و فنلاند نیز به خاطر همین دلایل رتبههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند. به گفته نویسندگان این فهرست، اندیشمندی، مصرفگرایی آگاهانه، تجربه واحد پول جدید، رشد اقتصاد و کار کردن در مکانهای دور همگی بهعنوان فاکتورهای اصلی بر روی درک پاسخدهندگان در مورد کشورهای دیگر تأثیر داشتند .