کشوری با خانه های عجیب و زشت

فرداد پرواز

18 تیر 98


زیبایی هر سازه به خاطر سلیقه معماری آن است. به علت عدم وجود قوانین سختگیرانه در بلژیک، در این کشور شاهد ساختمانهایی غیرعادی و بیتناسب هستیم

خانه ای در بلژیک وجود دارد که در نگاه اول این پیام را به ذهن منتقل میکند که: «جادوگری یک بچهگربه بیچاره را به یک خانه تبدیل کرده است!» نمای زشت این خانه که به شکل صورت گربه است، این پیام را میرساند که هر گربهای حداقل یک کارایی خوب دارد. هرچند کسی دوست ندارد در خانهای با چهره یک گربه زندگی کند.

در طراحی یکخانه بدون پنجره تقریباً هیچ هنری بکار نرفته است. اهالی این خانه از هوای آزاد و ویتامین D محروم خواهند بود و فرصت تماشای روزهای آفتابی و مناظر اطراف را از دست خواهند داد.