کشورهای اروپایی رتبه بندی جدیدی در گردشگری پایدار دارند

فرداد پرواز

13 دی 1396


فرانسه و آلمان بهترین کشورهایی بودند که نمرات در 70 سال گذشته از لحاظ گردشگری جزو کشور های پیشرو بوده اند. فرانسه و آلمان کشور هایی بودند که مجموعه ای از سیاست ها، اهداف و نظارت های مشخص شده در سطح ملی را توسعه داده بودند. انگلیس با 62 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت، در حالیکه میانگین 10 کشور جهان به ترتیب 46.3 بوده است.

گروه های تحقیقاتی، روشهای پایدار را در پنج بخش تقسیم کرده اند: محیط سیاسی و نظارتی، پایداری محیطی، پایداری اجتماعی و اقتصادی، پایداری اقتصادی، و صنعت گردشگری و گردشگری.مسئله گردشگری حیاتی است زیرا برآورد شده است که گردشگری 5٪ از گازهای گلخانه ای جهانی را تامین می کند و بیش از 10٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. سطح گردشگری در یک کشور همچنین می تواند تاثیر منفی بر قیمت های محلی، تراکم و کیفیت هوا داشته باشد.


http://www.climateactionprogramme.org