این هفته در کروز: سه نشانه خوب برای سفر کروز در سال 2018 است

فرداد پرواز

28 آذر 1396


این هفته در صنعت کروز، ما سه نشانه سال خوب را برای سفرهای کروز دنبال می کنیم.انجمن بین المللی کروز خطوط (CLIA) 2018 State State of the Cruise Outlook را منتشر کرد.این پروژه ها سفرهای کروز را ادامه می دهد تا در سال 2018 به حدود 27.2 میلیون مسافر برسد. این رقم از 25.8 میلیون مسافر کروز در سال جاری و افزایش 20.5 درصدی در طی دوره پنج ساله 2011-2016 است. CLIA پیش بینی می کند که سفر کروز به انواع متنوعی از بودجه ها تجدید نظر می کند، در حالی که خانوارهایی که درآمد کمتر از 80 کیلوگرم را دارند، در نهایت، ساخت کشتی جدید کروز ادامه پیدا می کند، با تعداد خطوطی که محصول جدیدی را به نمایش می گذارند تا این هفته مسافران جدید و تکراری کروز را جذب کنند.در نهایت، ساخت کشتی جدید کروز ادامه پیدا می کند، با تعداد خطوطی که محصول جدیدی را به نمایش می گذارند تا این هفته مسافران جدید کروز را جذب کنند.


https://www.travelagentcentral.com