کارکنان برای راه اندازی اولین قطار در راه آهن Chongqing-Guiyang خدمت می کنند.

فرداد پرواز

3 بهمن 1396


کارکنان برای شروع عملیات اولین قطار در راه آهن Chongqing-Guiyang برای اولین بار در ایستگاه راه آهن غرب Chongqing در Chongqing، جنوب غربی چین، 16 ژانویه 2018 خدمت می کنند. راه آهن Chongqing-Guiyang و Guiyang دو شهر بزرگ در جنوب غربی چین را متصل می کنند. راه آهن برای قطارهای مسافری که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت کار می کنند، راه را برای ترافیک بین جنوب غربی چین و مناطق شمال غربی، شرقی و جنوبی بهبود خواهد بخشید.


http://www.xinhuanet.com/