کارگاه آموزشی هزار توی موزه

فرداد پرواز

28 اردیبهشت 98


این کارگاه یک روزه ویژه مربیان، معلمان، کارشناسان موزه ها و راهنمایان تور جهت آشنایی آن ها با امکانات موزه است. شایان ذکر است که شرکت در این کارگاه یک روزه برای عموم علاقمندان رایگان بوده و گواهینامه در پایان دوره برای شرکت کنندگان صادر می شود .