چرا پنجره های هواپیما گرد هستند؟

فرداد پرواز

اکثر ما سعی کرده ایم هنگام گرفتن پرواز یک صندلی کنار پنجره داشته باشیم.

اما تا به حال توجه کرده اید چرا پنجره های هواپیما گرد هستند و مربع نیستند؟


هرکسی از ما که تا به حال با هواپیما مسافرت کرده است، نمی تواند پنجره های تیز و مربعی را در هواپیما تصور کند.

پنجره ها در هواپیما تا سال های 1950 به شکل مربع بودند. اما پس از مدتی نقص طراحی آن ها به سرعت شناسایی و ثابت شد.

پنجره های مربعی برای هواپیماها خطرناک بودند، چرا که در داخل و خارج از کابین هوا خیلی متفاوت بود، گوشه های تیز نمی توانستند فشار را کنترل کنند.

پنجره های منحنی یا گرد، فشار بیرونی هوا را توزیع می کنند، در نتیجه قوی تر هستند و به علت فشار در معرض تغییر شکل هستند.

@val3