پیش بینی AAA، سفر 45 میلیون آمریکایی در تعطیلات آخر هفته

فرداد پرواز

طبق آخرین پیش بینی AAA، در تعظیلات آخر هفته بیش از 54 میلیون آمریکایی به سفر می روند.


22 آبان 97


بزرگترین سازمان سفرهای تفریحی آمریکای شمالی تخمین زده است که حدود 54.3 میلیون نفر حداقل به 50 مایلی و یا بیشتر از خانه برای تعطیلات آخر هفته می روند.

افزایش 4.8 درصدی در سال گذشته و بیشتر از سال 2005.