کشورهایی که بیشترین مسافر را در سال 2016 به خود تعلق دادن.

30 مرداد ماه

فرانسه پر بازدید ترین کشور توریستی است.

در سال گذشته، 88.9 میلیون نفر بوده است که نسبت به سال 2016 7 میلیون نفر افزایش یافته است وبعد از کشور فرانسه ( چین و ایتالیا ) بیشترین توریست را دارند .