پایگاه Allegiant Indianapolis برای کسب و کار افتتاح می شود

فرداد پرواز

21 بهمن 1396


پروازها با هواپیماهای محلی و خدمه ها باعث رشد اقتصادی خواهد شد.شرکت Allegiant Travel با هواپیماهای مبتنی بر ایندیانا و هواپیمایی از فرودگاه بین المللی Indianapolis International Airport (IND) شروع به فعالیت می کند و پایه ای برای رشد آینده در ایالت Hoosier است. 13 پایگاه پایدار عملیات Allegiant با دو هواپیما ایرباس و بیش از 80 پرسنل در محل مستقر می شود.


https://www.traveldailynews.com