اتریشی‌ها به تهران آمدند!

فرداد پرواز

6بهمن1395


هیاتی متشکل از مسئولان اتریشی به منظوربررسی وضعیت نقشه راه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران و مباحث مربوط به اجلاس کمیسیون مشترک مسئولان دو کشور به ایران آمدند.

هشت کارگروه تجارت و بازارهای ثالث، بنگاههای کوچک و متوسط، گردشگری و معدن، فناوریهای کار ، انرژی، حمل و نقل و زیربنا، تحقیق و توسعه همکاریهای آکادمیک به منظور پیشبرد نقشه راه همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و اتریش شکل گرفته است تا همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور در کارگروههای مربوطه پیگیری و پیش برده شود.

در همین راستا هیاتی اقتصادی به ریاست معاون وزیر در گروه سیاست خارجی و ادغام اروپا در وزارت فدرال در امور تحقیقات و اقتصاد اتریش به تهران آمدند تا در دو مورد مربوط به آخرین وضعیت نقشه راه همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و اتریش، مباحث مربوط به اجلاس کمیسیون مشترک در نیمه اول سال ۱۳۹۶ فعالیتها را پیگیری کنند و جلسهای را نیز با قائم مقام وزارت راه و شهرسازی و نیز معاون گردشگری سازمان گردشگری داشته باشند.

در جلسات برگزار شده در ارتباط با نقشه راه همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و اتریش در سطح مسئولان متناظر دو کشور برگزار خواهد شد تا آخرین وضعیت پیشبرد امور در این خصوص را بررسی کنند و در ارتباط با مباحث مربوط به اجلاس کمیسیون مشترک تبادل نظر داشته باشند.


http://tnews.ir