هند، پیمان گردشگری هوایی اتحادیه اروپا را تحریک خواهد کرد

فرداد پرواز

4 دی 1396


کمیسیون تحرک و حمل و نقل اتحادیه اروپا از هند دعوت کرده است تا از طریق یک توافقنامه جامع حمل و نقل هوایی در مورد مشارکت عمیق تر در هواپیمایی مدنی تحقیق کند و همچنین نیاز به توافق جهانی در مورد راه آهن را پیشنهاد کرد. Violeta Bulc، در کمیسیون اروپا در خصوص تحرک و حمل و نقل، در مصاحبه ای گفت که او به عنوان وزیر حمل و نقل هوایی Achok Gajapathi Raju پیشنهاد کرد که اجلاس سالانه هیات حمل و نقل هوایی در هند برای بررسی راه های بهبود ایمنی، امنیت و اندازه فرودگاه ها پیشنهاد شود.

خانم Bulc گفت: "ما مسائل ارتباطی را در جلسه به اشتراک گذاشتیم. به همین دلیل از وزیر دعوت کردیم که گام بعدی را در توافق دوجانبه در نظر بگیریم که یک توافقنامه جامع حمل و نقل هوایی خواهد بود. البتهاین تصمیم، تاثیر مثبت مستقیمی بر گردشگری خواهد داشت.


www.thehindu.com