هزینه های گردشگری کانادا 1.5٪ رشد در سه ماهه سوم سال 2017

فرداد پرواز

21 دی 1396


هزینه های گردشگری در کانادا در سه ماهه سوم به میزان 1.5 درصد افزایش یافته است که به دلیل هزینه های گردشگری توسط کانادایی ها افزایش یافته است.هزینه های گردشگری کانادا توسط کانادایی ها در کانادا در سه ماهه سوم رشد 2٪، در مقایسه با افزایش 1.9٪ در سه ماهه قبل. با این حال، هزینه های بازدید کنندگان بین المللی به کانادا در سه ماهه سوم سال 2017، کاهش یافته است.رشد گردشگری در داخل کشور عمدتا به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل هوایی مسافری است که از سه ماهه اول سال 2011 رشد سریع نرخ (6.1 درصد) را داشته است. هزینه خدمات غذایی و نوشیدنی (1.9 درصد) و مسکن (1 درصد) نیز افزایش یافته است .این افزایش در مقایسه با بازدیدکنندگان بین المللی در کانادا، با کاهش 0.4 درصدی در سه ماهه سوم سال 2017، پس از کاهش 0.2 درصدی در سه ماهه دوم سال گذشته، جبران شد. بیشترین کاهش در هزینه های حمل و نقل هوایی مسافرتی (-1.5٪)، پس از آن خدمات غذایی و آشامیدنی (-0.5٪) و مسکن (-0.3٪) بود.


https://www.baystreet.ca