تور تایلند| پوکت + بانکوک

Mahan Air

تور تایلند| پوکت + بانکوک

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6190000 تومان

7280000 تومان

6190000 تومان

4910000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

6390000 تومان

7410000 تومان

6390000 تومان

5370000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

6610000 تومان

7840000 تومان

6610000 تومان

5810000 تومان

5140000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

7390000 تومان

9400000 تومان

7390000 تومان

6590000 تومان

5500000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

7990000 تومان

10620000 تومان

7990000 تومان

7190000 تومان

5750000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

8820000 تومان

12270000 تومان

8820000 تومان

8020000 تومان

6120000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM

10650000 تومان

15920000 تومان

10650000 تومان

9850000 تومان

7090000 تومان

پوکت - بانکوک STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4910000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5370000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5140000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5750000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6120000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت - بانکوک
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران