تور تایلند | پاتایا

Mahan Air

تور تایلند | پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4810000 تومان

5880000 تومان

4810000 تومان

4140000 تومان

3720000 تومان

پاتایا STD ROOM

5350000 تومان

6510000 تومان

5350000 تومان

4450000 تومان

3880000 تومان

پاتایا STD ROOM

5770000 تومان

7350000 تومان

5770000 تومان

4870000 تومان

4090000 تومان

پاتایا STD ROOM

5980000 تومان

7770000 تومان

5980000 تومان

5080000 تومان

4200000 تومان

پاتایا STD ROOM

6090000 تومان

7890000 تومان

6090000 تومان

5190000 تومان

4240000 تومان

پاتایا STD ROOM

6820000 تومان

9450000 تومان

6820000 تومان

5920000 تومان

4620000 تومان

پاتایا STD ROOM

7030000 تومان

9870000 تومان

7030000 تومان

6130000 تومان

4720000 تومان

پاتایا STD ROOM

8190000 تومان

12180000 تومان

8190000 تومان

7290000 تومان

5290000 تومان

پاتایا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3720000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3880000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4200000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4240000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4620000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4720000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM