تور ویتنام | هوشی مین + ناترنگ

Emirates Airlines

تور ویتنام | هوشی مین + ناترنگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TTC HOTEL DELUXE
2safar
B.B
REGALIA HOTEL
2safar
B.B

15300000 تومان

17900000 تومان

15300000 تومان

14300000 تومان

12900000 تومان

هوشی مین + ناترنگ SUPERIOR PACKAGE
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B
IBIS STYLES NHA TRANG
2safar
B.B

15900000 تومان

18900000 تومان

15900000 تومان

14900000 تومان

13900000 تومان

هوشی مین + ناترنگ FIRST CLASS
EQUATORIAL HOTEL SAI
2safar
B.B
SUNRISE NHA TRANG
2safar
B.B

19900000 تومان

26500000 تومان

19900000 تومان

17900000 تومان

15300000 تومان

هوشی مین + ناترنگ DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین + ناترنگ
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین + ناترنگ
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15300000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین + ناترنگ
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران