تور ویتنام | هوشی مین + موینه

Emirates Airlines

تور ویتنام | هوشی مین + موینه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TTC HOTEL DELUXE
2safar
B.B
TTC RESORT PREMIUM
2safar
B.B

15900000 تومان

18900000 تومان

15900000 تومان

13900000 تومان

12500000 تومان

هوشی مین+موینه SUPERIOR PACKAGE
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B
SUNNY BEACH RESORT
2safar
B.B

16500000 تومان

19500000 تومان

16500000 تومان

14900000 تومان

12900000 تومان

هوشی مین+موینه FIRST CLASS
EQUATORIAL HOTEL SAI
2safar
B.B
SEA LINKS BEACH HOTEL
2safar
B.B

17900000 تومان

23900000 تومان

17900000 تومان

15900000 تومان

13900000 تومان

هوشی مین+موینه DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین+موینه
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین+موینه
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین+موینه
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران