تـور ویتنـام | هـانوی+هـالونگ+هـوشی مین

Emirates Airlines

تـور ویتنـام | هـانوی+هـالونگ+هـوشی مین

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ANISEH HOTEL
2safar
B.B
SWAN CRUISE
2safar
B.B
TTC HOTEL DELUXE
2safar
B.B

18200000 تومان

22500000 تومان

18200000 تومان

16200000 تومان

14300000 تومان

هانوی+هالونگ+هوشی مین SUPERIOR PACKAGE
THANG LONG OPERA HOTEL
2safar
B.B
OASIS BAY CRUISES
2safar
B.B
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B

18900000 تومان

23900000 تومان

18900000 تومان

16900000 تومان

14900000 تومان

هانوی+هالونگ+هوشی مین FIRST CLASS
DAEWOO HOTEL
2safar
B.B
GOLDEN CRUISE
2safar
B.B
EQUATORIAL HOTEL SAIGON
2safar
B.B

20900000 تومان

27500000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

15900000 تومان

هانوی+هالونگ+هوشی مین DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14300000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+هالونگ+هوشی مین
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+هالونگ+هوشی مین
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15900000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+هالونگ+هوشی مین
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران