تور ویتنام | هانوی+دانانگ+هوشی مین

Emirates Airlines

تور ویتنام | هانوی+دانانگ+هوشی مین

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ANISEH HOTEL
2safar
B.B
QUEENS FINGER
2safar
B.B
TTC HOTEL DELUXE
2safar
B.B

18900000 تومان

21900000 تومان

18900000 تومان

17500000 تومان

15900000 تومان

هانوی+دانانگ+هوشی مین SUPERIOR PACKAGE
THANG LONG OPERA HOTEL
2safar
B.B
SANDY BEACH NON
2safar
B.B
RAMANA HOTEL SAIGON
2safar
B.B

20900000 تومان

24900000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

16500000 تومان

هانوی+دانانگ+هوشی مین FIRST CLASS
DAEWOO HOTEL
2safar
B.B
GRAND MERCURE DANANG
2safar
B.B
EQUATORIAL HOTEL SAIGON
2safar
B.B

22900000 تومان

29500000 تومان

22900000 تومان

20500000 تومان

17500000 تومان

هانوی+دانانگ+هوشی مین DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15900000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+دانانگ+هوشی مین
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16500000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+دانانگ+هوشی مین
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

22900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

17500000 تومان

موقعیت مکانی
هانوی+دانانگ+هوشی مین
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران