تـور مـالـدیـو | مـالـه

Qatar Airways

تـور مـالـدیـو | مـالـه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ADDARAN CLUB RESORT
2safar
H.B

15900000 تومان

20900000 تومان

15900000 تومان

13900000 تومان

13900000 تومان

مالدیو گشت رایگان
REETHI FARU RESORT
2safar
B.B

18900000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

14900000 تومان

14900000 تومان

مالدیو GARDEN VILLA
FIHALHOHI ISLAND RESORT
2safar
H.B

17900000 تومان

20900000 تومان

17900000 تومان

14200000 تومان

14200000 تومان

مالدیو COMFORT ROOM
ADAARAN HUDHURANFUSHI
2safar
H.B

17400000 تومان

22500000 تومان

17400000 تومان

15200000 تومان

15200000 تومان

مالدیو GARDEN VILLA
SUN ISLAND RESORT
2safar
F.B

18500000 تومان

22500000 تومان

18500000 تومان

17500000 تومان

11900000 تومان

مالدیو SUN VILLA
PARADISE ISLAND RESORT
2safar
F.B

18500000 تومان

24500000 تومان

18500000 تومان

17500000 تومان

11900000 تومان

مالدیو SUPERIOR BEACH
ROYAL ISLAND RESORT
2safar
F.B

20500000 تومان

26500000 تومان

20500000 تومان

18900000 تومان

11900000 تومان

مالدیو BEACH VILLA
KURUMBA ISLAND
2safar
H.B

20500000 تومان

27500000 تومان

20500000 تومان

18900000 تومان

11900000 تومان

مالدیو SUPERIOR ROOM
VELASSARU ISLAND
2safar
B.B

20900000 تومان

26500000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

14900000 تومان

مالدیو DELUXE BUNGALOW
SHERATON FULL MOON RESORT
2safar
B.B

20900000 تومان

28900000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

11900000 تومان

مالدیو DELUXE ROOM
AMARI HAVODDA RESORT
2safar
F.B

29500000 تومان

49000000 تومان

29500000 تومان

16900000 تومان

16900000 تومان

مالدیو DELUXE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت رایگان
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
GARDEN VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14200000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
COMFORT ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15200000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
GARDEN VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
SUN VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
DELUXE BUNGALOW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

29500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
DELUXE BEACH

دیدگاه مسافران