تور تایلند| بانکوک + پاتایا

Mahan Air

تور تایلند| بانکوک + پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5720000 تومان

6570000 تومان

5720000 تومان

4660000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

6170000 تومان

7090000 تومان

6170000 تومان

5180000 تومان

4670000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

6550000 تومان

7400000 تومان

6550000 تومان

5570000 تومان

5140000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

6575000 تومان

7450000 تومان

6575000 تومان

5150000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

7050000 تومان

8390000 تومان

7050000 تومان

5340000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

7550000 تومان

9410000 تومان

7550000 تومان

6470000 تومان

5540000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4660000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4670000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5140000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6575000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5150000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5340000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5540000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM