هارفورد برای پذیرش برنامه های کاربردی 22 ژانویه برای دوره بعدی کمک های گردشگری آغاز کرد

فرداد پرواز

2 بهمن 1396


دولت ایالت های هارفورد هفته آینده برنامه های کاربردی را برای آخرین دوره کمک های گردشگری در دسترس برای سازمان های غیرانتفاعی محلی که فعالیت های فرهنگی و تاریخی، موزه ها، محیط زیست و گردشگری ورزشی را در اختیار دارند، آغاز خواهد کرد.دوره نرم افزار دوشنبه 22 ژانویه برای کمک های مالی در سال مالی 2019 آغاز می شود که از اول ژوئیه آغاز می شود. اداره توسعه اقتصادی شهرستان هارفورد در تاریخ 8 فوریه و 6 مارس کارگاه هایی را برای پرداخت متقاضیان برگزار خواهد کرد. طبق یک نشریه خبری دولتی، مهلت جمعه، آوریل 13، 2018 است.


http://www.baltimoresun.com