نگاه اروپایی به سفرهای داخلی

فرداد پرواز

24 اسفند 1395


سفرهای داخلی به علت شرایط نه چندان مساعد اقتصادی در اروپا، از سال 2012 به این سو روندی کاهشی داشته اند.

در شرایطی که ایران به ایام پیک سفرهای داخلی خود نزدیک و هرساله در این ایام حدود 50 تا 60 میلیون نفر-شب سفر ثبت می شود، بسیاری از کشورهای اروپایی با جمعیت کمتر از ایران سفرهای داخلی، بیشتری را در تمام ایام سال تجربه می کنند. اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین بازارهای سفر در جهان محسوب می شود که بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر در آن قرار گرفته اند؛ کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و آلمان که هم از نظر جاذبه ها و گردشگرپذیری وضعیت مناسبی دارند و هم گردشگران خروجی آنان در سال رقم قابل توجهی را ثبت می کند. با این حال وقتی بر سفرهای داخلی انجام شده در این کشورها نیز تمرکز کنیم، متوجه می شویم ارقام سفرهای این چنینی نیز چشمگیر هستند.

برای مثال، وقتی به آمارهای اتحادیه اروپا در سال های 2015-2012 در خصوص سفرهای داخلی با اقامت بیش از یک شب نگاهی می اندازیم، متوجه می شویم فرانسه با بیش از 175 میلیون سفر داخلی در سال 2015 بیش ترین میزان سفرهای داخلی را در قاره سبز به خود اختصاص داده و پس از آن نیز کشورهای آلمان با بیش از 164 میلیون سفر و اسپانیا با حدود 123 میلیون سفر قرار گرفته اند. نکته قابل ذکر دیگر این است که این سفرهای داخلی به علت شرایط نه چندان مساعد اقتصادی در اروپا، از سال 2012 به این سو روندی کاهشی داشته اند؛ به گونه ای که سفرهای داخلی در فرانسه در سال 2012 اندکی بیش از 200 میلیون نفر بوده است که در طول 3 سال اخیر با کاهشی 25 میلیونی در تعداد سفرهای داخلی رو به رو شده است. این روند کم و بیش در مورد سایر کشورهای اروپایی نیز دیده می شود؛ مثلا در اسپانیا این رقم حدود 3 میلیون نفر و در آلمان تنها چند هزار نفر در مقایسه با سال 2015 بوده است، درحالی که برای کشوری مانند ایتالیا این روند نزولی به 10 میلیون می رسد و البته در اندک کشورهایی مانند اتریش با افزایش کمی همراه بوده است.

در مقام مقایسه، جمعیت فرانسه طبق برآوردهای سال 2013 میلادی حدود 66 میلیون نفر و جمعیت آلمان 86.62 میلیون نفر بوده و جمعیت اسپانیا نیز طبق آمارهای مربوط به سال 2014 میلادی حدود 47 میلیون نفر برآورد می شود؛ حال آنکه جمعیت ایران طبق برآوردهای سال 2013 به 77.45 میلیون نفر می رسید و طبق برآوردهای اعلام شده تعداد سفرهای داخلی به تازگی از مرز 80 میلیون، نفر نیز گذشته است. این به معنای آن است که جمعیت ایران تنها از آلمان کمتر است و از دو کشور اسپانیا و فرانسه جمعیت بیشتری دارد، اما سفرهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این کشورها و البته سطح توسعه یافتگی تفاوت نسبتا زیادی دارند.


http://www.donyayesafar.com