نگاهی به ساختار گردشگری انگلستان

فرداد پرواز

20 فروردین 1396


میزان سرمایه گذاری دولت انگلستان در گردشگری در سطوح ملی، منطقه ای و محلی رقمی بیش از 2 میلیارد پوند است.

گردشگری، پنجمین صنعت بزرگ انگلستان به شمار می آید. حمایت دولت از صنعت گردشگری در انگلستان عمدتا از طریق سازمان هایی نظیر وزارت فرهنگ و رسانه انجام می پذیرد. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش از اداره ویزیت اینگلند و ویزیت بریتین حمایت می کند. همچنین مجمع ولز، هیات اجرایی اسکاتلند، اداره های توسعه منطقه ای، اداره توسعه لندن و اداره های محلی نیز از حمایت های دولتی برخوردارند. میزان سرمایه گذاری دولتی در گردشگری در سطوح ملی، منطقه ای و محلی رقمی بیش از 2 میلیارد پوند است. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش، به منظور بازاریابی خارج و داخل کشور بیش از 130 میلیون پوند ،در اختیار ویزیت بریتین و ویزیت اینگلند قرار می دهد که بخشی از 2 میلیارد پوند است. دولت همچنین سرمایه گذاری زیادی در بازی های المپیک 2012 کرد؛ یکی از مهم ترین رویدادهایی که یک کشور می تواند برای جذب گردشگر از آن بهره مند شود. همچنین دولت هر سال مبالغ هنگفتی از منابع دولتی را به منظور بهبود کیفیت محصولات گردشگری، به ارتقای مهارت در بخش گردشگری اختصاص می دهد. از سوی دیگر، دولت هزینه هایی را برای حفظ سایر محصولات مهم گردشگری نظیر موزه های رایگان، جاذبه های فرهنگی مهم و میراث های فرهنگی صرف می کند.

سیاست ها و برنامه ها

در سال 2007، ویزیت بریتین به درخواست وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش یک بررسی راهبردی در گردشگری بریتانیا انجام داد و به شناسایی روش های ارتقای کارآیی و اثربخشی حمایت دولت از گردشگری و تضمین هماهنگی بهتر در سرمایه گذاری دولت در گردشگری پرداخت. نتیجه این بررسی در 11 فوریه سال 2009 منتشر شد که حاوی مجموعه پیشنهادهایی با هدف هماهنگی بهتر سطوح محلی، منطقه ای و ملی برای سرمایه گذاری در گردشگری بود. به دنبال این بررسی، ویزیت بریتین سعی کرد موقعیت بریتانیا در بازارهای پیشین بین المللی را با اتکا بر شبکه های ارتباطی خود در خارج از کشور تثبیت و در بازارهای نوظهور سرمایه گذاری کند. همچنین هماهنگی کارآ و اثربخش تلاش های بازاریابی برون مرزی اداره های ویزیت اینگلند، ویزیت اسکاتلند، ویزیت ولز، ویزیت لندن، اداره های توسعه منطقه ای و برخی از اداره های محلی از جمله اهداف راهبردی ویزیت بریتین است. ویزیت بریتین نقشی محوری در هماهنگی پژوهش های گردشگری به عهده دارد و منبع مشورتی مهمی برای وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش در تعیین خط مشی گردشگری و تدوین راهبرد آن است.

وظایف اصلی ویزیت اینگلند بازاریابی موفق و کارآ برای بریتانیایی ها و ایجاد مشارکت برای نیل به این هدف است. به علاوه، ویزیت اینگلند در همراهی با اداره های توسعه منطقه ای، اداره توسعه لندن و اداره های محلی، از توسعه گردشگری محلی حمایت می کند. دولت مطمئن است این ساختار موجب تقویت رهبری استراتژیک و مشارکت بهتر ذی نفعان خصوصی و دولتی می شود و ابزار پاسخگوتر و قوی تر را برای رشد و حفظ صنعت گردشگری انگلیس در بلندمدت به وجود خواهد آورد. همچنین وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش، شورای مشورتی گردشگری و گروه وزارتخانه های مرتبط با گردشگری را تاسیس کرد. در واقع تشکیل این دو گروه از جمله پیشنهادهای پروژه بازنگری چارچوب گردشگری بریتانیا بود. هدف وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش از تشکیل «شورای مشورتی گردشگری» کسب اطمینان از این بود که این وزارتخانه طی دوران های سخت اقتصادی، اطلاعات به موقع و صحیحی را مستقیما از صاحبان مشاغل و دیگر ذی نفعان گردشگری دریافت می کند.

در نتیجه، حوزه هایی که نیازمند توجه و اقدامات بیشتری هستند شناسایی می شوند. این شورا ارتباطی مستقیم و منظم میان دولت و بخش خصوصی برقرار کرده و به شناسایی چگونگی حمایت دولت از بخش خصوصی در زمان بحران، کمک می کند. همچنین این شورا بررسی نحوه حمایت دولت از بخش خصوصی برای نیل به موفقیت های آتی را نیز در دستور کار خود دارد. در انگلستان پیشرفت و توفیق گردشگری وابسته به همکاری تمامی بخش های دولتی و سازمان ها است. گروه وزارتخانه های مرتبط با گردشگری با هدف همکاری اثربخش تر با صنعت گردشگری و افزایش فهم بین دولتی و ملی در مورد احتیاجات و نیازهای این صنعت برای مواجهه با چالش های غیرمنتظره ناشی از رکود جهانی تاسیس شد. گروه وزارتخانه های مرتبط با گردشگری، فعالیت هایی را بررسی می کند که دولت باید به منظور حمایت از این صنعت طی دوران دشوار بحران انجام دهد. همچنین فرصت های موجود در عرضه محصولات گردشگری، را مورد توجه دولت قرار می دهد.

استراتژی گردشگری

وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش، استراتژی گردشگری برای سال 2012 و پس از آن را تدوین و در همکاری نزدیک با ویزیت بریتین، ویزیت اینگلند، اداره های توسعه منطقه ای و بخش خصوصی، برای تحقق این استراتژی در بازی های المپیک تلاش کرد. این استراتژی به دنبال حداکثرسازی منافع مالی صنعت گردشگری از بازی های المپیک 2012 بود. براساس چشم انداز تدوین شده از این بازی ها، برای تحقق اهداف ذیل تلاش می کرد:

تمام کسب و کارهای گردشگری در بریتانیا در این بازی ها منتفع شوند

وجهه بین المللی بریتانیا بهبود یابد

استقبال بی نظیری برای تمام بازدیدکنندگان ارائه شود

مهارت های نیروی انسانی را ارتقا دهد

کیفیت اقامت را افزایش دهد

موجب افزایش بازدیدهای «کسب وکار و رویداد» شود

پایداری را بهبود دهد

بر همین اساس، تحقیقات منتشر شده به وسیله ویزیت بریتین و ویزیت لندن حاکی از آن است که سود برگزاری بازی های المپیک 2.1 میلیارد پوند بوده ،که بیش از نیمی از این منافع، پس از برگزاری این رویداد ورزشی محقق شد.


http://www.donyayesafar.com