نوآوری های MRO در خاورمیانه

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


با حدود 5000 نفر از شرکت کنندگان انتظار می رود که در نمایشگاه های مشترک در دو روز حضور داشته باشند، AIME و MRO خاورمیانه باید در روز تقویم صنعت شرکت کنند.بازیکنان کلیدی و تصمیم گیرندگان از صنعت هواپیمایی در این هفته در مرکز تجارت جهانی دبی هستند،زمانی که هواپیماهای داخلی خاورمیانه و MRO خاورمیانه که توسط شبکه Aviation Week Network و Tarsus F & E LLC خاورمیانه تولید می شوند،در ژانویه برگزار می شود. انتظار میرود که 320 نمایشگاه داشته باشند،این رویداد بزرگترین مجموعه است، که شامل تمام بخشهای داخلی و نگهداری و تعمیرات صنعتی است.


https://www.traveldailynews.com