تــور گــوا ( نــوروز 98 )

Meraj Airlines

تــور گــوا ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6990000 تومان

8260000 تومان

6990000 تومان

6720000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
CAMELOT BEACH
2safar
B.B

7390000 تومان

9110000 تومان

7390000 تومان

6940000 تومان

6190000 تومان

NORTH SEA VIEW
ORRITEL VILLAGE
2safar
B.B

7690000 تومان

9690000 تومان

7690000 تومان

6970000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
NAGOA GRANDE
2safar
B.B

8070000 تومان

10420000 تومان

8070000 تومان

7340000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
SUN VILLAGE
2safar
B.B

8570000 تومان

10790000 تومان

8570000 تومان

7670000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
RIO BOUTIQUE
2safar
B.B

8690000 تومان

11120000 تومان

8690000 تومان

7820000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
SANDALWOOD BEACH COMPACT
2safar
B.B

8690000 تومان

12490000 تومان

8690000 تومان

6190000 تومان

CENTRAL STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران