فرداد پرواز

تور ترکیه | ازمیر + کوش آداسی (نوروز 98)

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5520000 تومان 7060000 تومان 5520000 تومان 4160000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM

5900000 تومان 7820000 تومان 5900000 تومان 4160000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM - STD SEA VIEW

5920000 تومان 7860000 تومان 5920000 تومان 4460000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM

6490000 تومان 8990000 تومان 6490000 تومان 4270000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM - STD LAND VIEW

6730000 تومان 9480000 تومان 6730000 تومان 4270000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM - STD SEA VIEW

6890000 تومان 9820000 تومان 6890000 تومان 4330000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM

7500000 تومان 11050000 تومان 7500000 تومان 4330000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM - STD SEA VIEW

7740000 تومان 11520000 تومان 7740000 تومان 4330000 تومان 3980000 تومان ازمیر - کوش آداسی

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7060000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5520000 تومان
کودک با تخت
4160000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7820000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5900000 تومان
کودک با تخت
4160000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM - STD SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7860000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5920000 تومان
کودک با تخت
4460000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6490000 تومان
کودک با تخت
4270000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM - STD LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9480000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6730000 تومان
کودک با تخت
4270000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM - STD SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9820000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6890000 تومان
کودک با تخت
4330000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11050000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7500000 تومان
کودک با تخت
4330000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM - STD SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
7740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11520000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7740000 تومان
کودک با تخت
4330000 تومان
کودک بدون تخت
3980000 تومان
توضیحات
STD ROOM