تــور کـوش آداسـی ( نــوروز 98 )

Atlasglobal Airlines

تــور کـوش آداسـی ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4730000 تومان

5180000 تومان

4730000 تومان

4320000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD ROOM

5110000 تومان

5710000 تومان

5110000 تومان

4510000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD ROOM

5180000 تومان

5860000 تومان

5180000 تومان

4540000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD ROOM

5560000 تومان

6380000 تومان

5560000 تومان

4730000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD LAND VIEW

5780000 تومان

6760000 تومان

5780000 تومان

4840000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD SEA VIEW

5780000 تومان

6760000 تومان

5780000 تومان

4840000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی ISUNGALOW

6010000 تومان

7060000 تومان

6010000 تومان

4960000 تومان

4300000 تومان

کوش آداسی STD LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
ISUNGALOW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6010000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
کوش آداسی
توضیحات
STD LAND VIEW

دیدگاه مسافران