تــور مسکـــو ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور مسکـــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7200000 تومان

8900000 تومان

7200000 تومان

6900000 تومان

4900000 تومان

مسکو STD ROOM

7400000 تومان

9900000 تومان

7400000 تومان

7200000 تومان

4900000 تومان

مسکو STD ROOM

8900000 تومان

12500000 تومان

8900000 تومان

8900000 تومان

4900000 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4900000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4900000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4900000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران