تــور دبــی ( نــوروز 98 )

Air Arabia

تــور دبــی ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4760000 تومان

6000000 تومان

4760000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

4800000 تومان

6100000 تومان

4800000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

4990000 تومان

6550000 تومان

4990000 تومان

3990000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

5260000 تومان

7000000 تومان

5260000 تومان

4890000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

5290000 تومان

6860000 تومان

5290000 تومان

4900000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

5600000 تومان

7670000 تومان

5600000 تومان

4690000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM

5850000 تومان

8300000 تومان

5850000 تومان

3520000 تومان

دبی STD ROOM

6390000 تومان

9250000 تومان

6390000 تومان

5300000 تومان

3530000 تومان

دبی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3520000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3530000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران