تــور مــوریس ( نــوروز 98 )

Turkish Airlines

تــور مــوریس ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MERVILLE BEACH
2safar
B.B

20900000 تومان

27900000 تومان

20900000 تومان

15900000 تومان

12200000 تومان

موریس STD ROOM
MARITIM CRYSTAL BEACH
2safar
H.B

21900000 تومان

26900000 تومان

21900000 تومان

18900000 تومان

15500000 تومان

موریس SUPERIOR ROOM
RADISSON BLU POSTE LAFAYETTE
2safar
H.B

23900000 تومان

29900000 تومان

23900000 تومان

21900000 تومان

14900000 تومان

موریس SUPERIOR GARDEN ROOM
SUGAR BEACH MAURITIUS
2safar
H.B

26900000 تومان

37900000 تومان

26900000 تومان

23900000 تومان

16900000 تومان

موریس GARDEN ,ANOR HOUSE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12200000 تومان

موقعیت مکانی
موریس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15500000 تومان

موقعیت مکانی
موریس
توضیحات
SUPERIOR ROOM
نرخ اتاق دو تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
موریس
توضیحات
SUPERIOR GARDEN ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

26900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

26900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16900000 تومان

موقعیت مکانی
موریس
توضیحات
GARDEN ,ANOR HOUSE

دیدگاه مسافران