تــور بــالــی ( نــوروز 98 )

Oman Air

تــور بــالــی ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7400000 تومان

8500000 تومان

7400000 تومان

7400000 تومان

7100000 تومان

بالی STD ROOM

7900000 تومان

8600000 تومان

7900000 تومان

7900000 تومان

7100000 تومان

بالی STD ROOM

7900000 تومان

8900000 تومان

7900000 تومان

7900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
MEKAR JAYA
2safar
B.B

7900000 تومان

8900000 تومان

7900000 تومان

7900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
PONDOK DENAYU
2safar
B.B

7900000 تومان

8900000 تومان

7900000 تومان

7900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
PARADISO BEACH
2safar
B.B

8300000 تومان

9500000 تومان

8300000 تومان

7900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
BALI KUTA RESORT
2safar
B.B

9900000 تومان

10900000 تومان

9900000 تومان

8900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
D VAREE DIVA KUTA
2safar
B.B

9900000 تومان

10900000 تومان

9900000 تومان

8900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
FASHION HOTEL
2safar
B.B

10900000 تومان

11900000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
THE VANGSA VILLA
2safar
B.B

11900000 تومان

13900000 تومان

11900000 تومان

8900000 تومان

7500000 تومان

بالی STD ROOM
D ALANG ALANG VILLA
2safar
B.B

12900000 تومان

15900000 تومان

12900000 تومان

9500000 تومان

7900000 تومان

بالی STD ROOM
AP SUITE APARTMENT
2safar
B.B

13900000 تومان

16900000 تومان

13900000 تومان

9900000 تومان

7900000 تومان

بالی STD ROOM
THE SINTESA
2safar
B.B

14900000 تومان

17900000 تومان

14900000 تومان

10900000 تومان

8500000 تومان

بالی STD ROOM
KLAPA RESORT
2safar
B.B

16900000 تومان

19500000 تومان

16900000 تومان

10900000 تومان

8500000 تومان

بالی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7100000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7100000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8500000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران